Noviny Poprad č. 49 - 50 zo dňa 18. 12. 2019, ročník XXX

Dnes je sobota, 25. 1. 2020 | meniny má Gejza

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V poslednom vydaní novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. decembra 2019, si môžete prečítať:

* Aký bude rozpočet na budúci rok?

* Za koľko predá mesto kasárne?

* Priplatíme si za dane?

* Na čo radnica využije úver?

* Ako bolo na jarmoku?

* Komu urobilo mesto Vianoce o čosi skôr?

* Aké vianočné inšpirácie ponúkli študenti?

* Koľko rokov uplynie na Štedrý deň od narodenia Augustína Szásza?

* Ako trávi Vianoce cestovateľ Marek Slobodník?

* Komu pomáhali záchranári tentokrát?

* Kto je v Jedenástke roka 6. ligy PFZ? a ďalšie.

V tomto vydaní nájdete aj rozpis bohoslužieb v popradských chrámoch počas vianočných a novoročných sviatkov, ale aj horoskop na rok 2020!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad v podobe vianočného dvojčísla dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín tentokrát za 0,60 eur.

POZOR!!!! Všetko popradské poruke - v novom roku aj vo vašej schránke!!! Šťastné a veselé želá redakcia novín Poprad...

Poslanci o príspevku pri narodení prvého dieťaťa aj o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Vo štvrtok 5. septembra 2019 o 8. hod. sa v zasadačke MsÚ v Poprade uskutoční 5. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré zvoláva primátor mesta Anton Danko.
Po procedurálnych záležitostiach a kontrole plnenia uznesení poslanci prerokujú návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu mesta za prvý polrok 2019 a návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019, ako aj návrh zmeny a doplnku č. 81/2019 Územného plánu mesta Poprad. Do programu je zaradený aj návrh na schválenie VZN o poskytovaní príspevku pri narodení prvého dieťaťa a tiež návrh na schválenie VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. MsZ prerokuje i návrhy na prenájmy bytov, nebytových priestorov, predaj, zámenu, prenájom pozemkov a takisto majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami Nová a Drevárska, ako aj návrh na odovzdanie majetku – verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve mesta Poprad do správy a prevádzky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Poprad a ďalšie. Jedným z bodov zasadania MsZ bude informatívna správa o ponuke na odkúpenie nehnuteľného majetku bývalej Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, návrh na vyradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, návrhy na prenájmy nebytových priestorov v základných školách a návrh na zmenu vecnej náplne v programe šport.
Poslanci majú v programe i hodnotenie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad a Monitorovanie a hodnotenie programu rozvoja mesta Poprad na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2040. Pripravené sú aj informatívne správy o hospodárení obchodných spoločností Brantner Poprad, Letisko Poprad – Tatry, Mestské lesy Poprad, Pohrebno- cintorínske služby Poprad, Popradská energetická spoločnosť a spoločností Veolia Energia Poprad a Podtatranská vodárenská spoločnosť za rok 2018. Po správe o výsledkoch kontrol a činnosti Mestskej polície Poprad za druhý štvrťrok 2019 budú interpelácie poslancov. Podrobný program a materiály sú uverejnené na www.poprad.sk.
Zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad je verejné.