Noviny Poprad č. 33 - 34 zo dňa 4. 9. 2019, ročník XXX

Dnes je pondelok, 16. 9. 2019 | meniny má Ľudmila

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V čísle 35. novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 11. septembra 2019, si môžete prečítať:

* Ako sa zvyšujú úhrady za sociálne služby mesta Poprad?

* Čoho sa týkalo verejné stretnutie v Matejovciach?

* Ako mesto podporí popradské prvorodičky?

* Kde v meste sa rozšíria defibrilátory?

* Čo označujú modré parkovacie čiary?

* Aký bol záver leta?

* Aké prijatia sa uskutočnili v obradnej sieni mesta Poprad?

* O čom diskutovali poslanci volebného obvodu č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica?

* Čo dodnes prinášajú obrazy veľčianskeho umelca Michala Trembáča?

* Akým novým prístrojom a novou ambulanciou sa môže pochváliť popradská nemocnica?

* Prečo bol na námestí minulú sobotu jeleň?

* O čom píše herečka Zuzana Cigánová?

* Kedy a s akým programom budú Matejovské Scholtzove dni?

* Ako ukončili sezónu cyklotrialisti v Poprade?

* Ako sa darí popradským futbalistom, volejbalistom a ďalším športovcom?

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslanci o príspevku pri narodení prvého dieťaťa aj o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Vo štvrtok 5. septembra 2019 o 8. hod. sa v zasadačke MsÚ v Poprade uskutoční 5. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré zvoláva primátor mesta Anton Danko.
Po procedurálnych záležitostiach a kontrole plnenia uznesení poslanci prerokujú návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu mesta za prvý polrok 2019 a návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019, ako aj návrh zmeny a doplnku č. 81/2019 Územného plánu mesta Poprad. Do programu je zaradený aj návrh na schválenie VZN o poskytovaní príspevku pri narodení prvého dieťaťa a tiež návrh na schválenie VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. MsZ prerokuje i návrhy na prenájmy bytov, nebytových priestorov, predaj, zámenu, prenájom pozemkov a takisto majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami Nová a Drevárska, ako aj návrh na odovzdanie majetku – verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve mesta Poprad do správy a prevádzky Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Poprad a ďalšie. Jedným z bodov zasadania MsZ bude informatívna správa o ponuke na odkúpenie nehnuteľného majetku bývalej Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, návrh na vyradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, návrhy na prenájmy nebytových priestorov v základných školách a návrh na zmenu vecnej náplne v programe šport.
Poslanci majú v programe i hodnotenie Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Poprad a Monitorovanie a hodnotenie programu rozvoja mesta Poprad na roky 2016-2022 s výhľadom do roku 2040. Pripravené sú aj informatívne správy o hospodárení obchodných spoločností Brantner Poprad, Letisko Poprad – Tatry, Mestské lesy Poprad, Pohrebno- cintorínske služby Poprad, Popradská energetická spoločnosť a spoločností Veolia Energia Poprad a Podtatranská vodárenská spoločnosť za rok 2018. Po správe o výsledkoch kontrol a činnosti Mestskej polície Poprad za druhý štvrťrok 2019 budú interpelácie poslancov. Podrobný program a materiály sú uverejnené na www.poprad.sk.
Zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad je verejné.