Noviny Poprad č. 43 zo dňa 6. 11. 2019, ročník XXX

Dnes je utorok, 12. 11. 2019 | meniny má Svätopluk

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 44. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 13. novembra 2019, si môžete prečítať:

* Ako sa ujal bikesharing v Poprade?

* Čo sa deje v Aréne?

* Spadnutý strom poškodil náhrobky v Spišskej Sobote

* O čom rokovali elektrotechnici pod Tatrami?

* Ako bude komunikovať digitálne mesto s ľuďmi?

* Aké vitráže boli stratené a objavili sa?

* Aká bola Nežná revolúcia pod Tatrami?

* Čo interpelovali popradskí poslanci?

* Aký je program pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie?

* Kde môžete zavesiť kľúče a prečo?

* Prečo futbalistom posledný zápas jesene nevyšiel?

* Ktoré gymnastky kraľovali Popradu a ďalšie.

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Aká je úroveň pohybovej aktivity, stravovacie návyky a životný štýl mládeže?

Nárast počtu srdcovocievnych ochorení v spojení s nedostatkom pohybovej aktivity, rovnako ako zvýšený výskyt ochorení chrbtice boli dôvodom na zmenu životného štýlu detí a mládeže. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je nedostatočná pohybová aktivita uznaná ako rizikový faktor podieľajúci sa na vzniku chronických neinfekčných ochorení. Pohybová aktivita priaznivo pôsobí aj na psychiku a duševnú pohodu.
RÚVZ so sídlom v Poprade plnil celonárodný projekt zameraný na sledovanie vybraných ukazovateľov zdravia u stredoškolákov a žiakov 8. ročníkov základných škôl, testovanie telesnej zdatnosti, hodnotenie držania tela, úrovne pohybovej aktivity, stravovacích návykov a životného štýlu mladej generácie.
Do projektu bolo spolu vybraných 157 stredoškolákov a žiakov 8. ročníkov ZŠ mesta Poprad. (jedna stredná škola, jedno gymnázium a dve základné školy), každá veková kategória mala rovnaký podiel zastúpenia oboch pohlaví).
Komplex meraní obsahoval vybrané parametre antropometrie (telesná výška a hmotnosť, BMI, meranie % kostrového svalstva a bazálneho metabolizmu, meranie % telesného tuku), meranie krvného tlaku a pulzu, hodnotenie držania tela, flexibilita (ohybnosť), spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc), orientačné testovanie telesnej zdatnosti (Ruffierov test) u žiakov 8. ročníkov ZŠ a u stredoškolákov (chlapci) ergometrický test na stacionárnom bicykli so stúpajúcou záťažou podľa hmotnosti v troch 3-minútových intervaloch s jednominútovou pauzou po každom záťažovom stupni. Súčasťou vyšetrení bol aj dotazník o stravovacích návykoch, závislostiach, pohybovej aktivite, životnej pohode.
Získané výsledky zo všetkých RÚVZ v SR budú podkladom na prijatie celonárodných opatrení na vytváranie a zlepšenie podmienok pre pohybové aktivity žiakov.
V nasledujúcom školskom roku 2019/2020 bude RÚVZ so sídlom v Poprade úzko spolupracovať so školami v oblasti edukácie so zameraním na podporu pohybovej aktivity, zlepšenie životosprávy a vedomostí o ďalších rizikových faktoroch podieľajúcich sa na vzniku civilizačných ochorení v záujme podpory zdravia mladej generácie.

Analýzy jednotlivých sledovaných ukazovateľov zdravia v písomnej a grafickej podobe sú na www. ruvz.pp.sk.
Zároveň chceme vysloviť poďakovanie všetkým zúčastneným školám za ich ochotu a spoluprácu pri plnení tohto projektu.

RÚVZ so sídlom v Poprade