Noviny Poprad č. 39 zo dňa 9. 10. 2019, ročník XXX

Dnes je nedeľa, 20. 10. 2019 | meniny má Vendelín

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V 40. čísle novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 16. októbra 2019, si môžete prečítať:

* Aké nové dopravné prostriedky dostali mestskí policajti?

* Kto sa stal víťazom tohtoročného festivalu horských filmov v Poprade?

* Aký nový projekt pripravuje Spojená škola na Letnej ul.?

* Aj v Poprade sa občania zamýšľajú nad zhoršovaním klímy

* Ako sa Popradčanka dostala k ilustrovaniu rómskeho šlabikára?

* Ako nás reprezentovali herci Divadla Commedia v Kanade?

* Ako Popradčania spomínali na básnika Pavla Hudáka?

* Komu sa najviac darilo v súťaži Železný hasič?

* Hokejový víkend Popradu za štyri body a ďalšie.

Súťažte o knihu Martin s krásnymi modrými očami!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Poslanci majú pred sebou množstvo programu

Primátor mesta Poprad Anton Danko zvolal 4. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13. júna o 8. hod. v zasadačke na prízemí Mestského úradu v Poprade.
Po procedurálnych otázkach a kontrole plnenia uznesení budú nasledovať návrhy na schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove viacúčelovej haly Aréna pre Volejbalový klub Junior 2012 Poprad, návrh na úpravu výšky nájomného v tejto budove pre jedného z nájomcov a návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v budove Zimného štadióna v Poprade pre HK Poprad, ako aj na zníženie prenajatých nebytových priestorov pre tento klub. Do bodu Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta je zaradený návrh Zásad prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad, návrh na úpravu cien nájmu bytov vo vlastníctve mesta Poprad, návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta – areálu bývalých kasární na Ul. 29. augusta, návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemkov na inštaláciu prístreškov na autobusových zastávkach a reklamných zariadení – citylightov, návrh na prenájom areálu futbalového ihriska a príslušných pozemkov v k. ú. Stráže pod Tatrami Slovenskému futbalovému zväzu, ďalej niekoľko návrhov na zámenu pozemkov, zriadenie vecného bremena, predaj pozemku, nebytového priestoru, majetkovoprávne vysporiadanie pozemku a ďalšie. V programe je i návrh na prevzatie verejného osvetlenia v katastrálnom území Poprad – Lesopark a informatívna správa o ponuke na odkúpenie rozostavanej stavby Active Zone Poprad – športové centrum.
Dalej poslanci prerokujú návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, návrh na určenie výšky réžie pre dospelých a pre cudzích stravníkov stravujúcich sa v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, návrh na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva na rok 2019, návrhy na prenájmy nebytových priestorov v Spojenej škole na Letnej ul., v ZŠ s MŠ na Francisciho, Dostojevského, Komenského, Kopernikovej, Tajovského, Vagonárskej a v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej.
Ďalej bude nasledovať návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Poprad na roku 2016-2020, návrh na zverenie dopravných stavieb do správy Správe mestských komunikácií Poprad a návrh zmeny a doplnku Územného plánu sídelného útvaru mesta Poprad. V programe je aj informatívna správa k realizácii projektu s názvom Požičiavanie bicyklov (bikesharing) na území mesta Poprad a informatívna správa o hospodárení obchodnej spoločnosti TV Poprad. Ďalej predloží svoje stanovisko k Záverečnému účtu mesta Poprad za rok 2018 hlavná kontrolórka, poslanci prerokujú Záverečný účet mesta, návrh na zmenu rozpočtu mesta, oboznámia sa so správou o činnosti Mestskej polície za 1. štvrťrok 2019 a jej organizačným poriadkom, správou o výsledkoch kontrol a plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2019. Pred záverom zasadania zaznejú interpelácia poslancov. Podrobný program je na www.poprad. sk.