Noviny Poprad č. 35 zo dňa 11. 9. 2019, ročník XXX

Dnes je piatok, 20. 9. 2019 | meniny má Ľuboslav, Ľuboslava

Noviny Poprad

V aktuálnom čísle:

V čísle 36. novín Poprad, ktoré vychádza v stredu 18. septembra 2019, si môžete prečítať:

* Ako sa hokejová trinástka rozlúčila s kariérou?

* Aké výhody prináša práve prebiehajúci Európsky týždeň mobility?

* Aké boli Matejovské Scholtzove dni?

* Bol Vodný bar v Poprade úspešný?

* Ako oslavovalo svoje štyridsiate výročie Denné centrum pre seniorov vo Veľkej?

* Kde a kedy budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie?

* Prvá časť z interpelácií poslancov

* Aký je prínos rodiny Scholtzovej z Matejoviec v duchovnej oblasti?

* Aká nová pamätná tabuľa pribudla na fasáde Gymnázia na Kukučínovej ulici?

* Akú novú zbierku vydáva Vladislav Vaľko?

* Kamzíci vyšli v úvode sezóny naprázdno

* Futbalistky nenadviazali na víťazné ťaženie kolegov a ďalšie.

Súťažte o zbierku poézie Básnik a križovatky!

V novinách Poprad nájdete aj Spoločenskú kroniku, horoskop, pozvánky na kultúrne a športové podujatia a ďalšie.

Noviny Poprad dostanete kúpiť v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín iba za 0,30 eur.

Popradčania čítajú noviny Poprad - svoje noviny!

Všetko popradské poruke!

Aprílové mestské zastupiteľstvo o pozemkoch aj o názve ulice

Zajtra 11. apríla o 8. hod. sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade na prízemí začne 3. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad. Po procedurálnych záležitostiach poslancov čaká obsiahly program.
Budú sa zaoberať návrhmi na prenájom nebytových priestorov v budove Zimného štadióna v Poprade pre All Sports Slovakia, návrhom na zmenu uznesenia týkajúceho sa Materského centra Bambino a niekoľkými návrhmi na prenájom a predaj jednoizbových bytov. V bode venovanom hospodáreniu a nakladaniu s majetkom mesta prerokujú množstvo návrhov na prenájom, predaj alebo zámenu pozemkov a zriadenie vecných bremien. Súčasťou tohto bodu bude tiež návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu „Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce - Poprad Západ“, ktorá sa skladá zo štyroch etáp: Poprad - Západ - MsÚ, MsÚ - most Športová ul., most Športová ul. - štátna cesta I/66 (má dve časti od Športovej ul. k benzínovej stanici Oktan a od druhej strany štátnej cesty I/66 na ľavom brehu rieky poza areál Tatravagónky smerom k estakáde na diaľnici D1) a štátna cesta I/66 - most D1 Matejovce (navrhovaná je takisto v dvoch častiach so začiatkom na hranici katastrálneho územia Stráže pod Tatrami popod diaľničnú estakádu k železničnej zastávke v Poprade - Matejovciach a po pravom brehu rieky. Druhá časť bude v rámci projektu Výstavba cyklistických komunikácií v euroregióne Tatry viesť od mosta D1 Matejovce a končiť pri ČOV Matejovce).
MsZ bude ďalej rokovať o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o určení názvu ulice. Nachádza sa pri zbernom dvore spoločnosti Brantner a Donskej ul. vo Veľkej. Návrh názvu tejto ulice prerokovali poslanci volebného obvodu č. 1 a Klub Veličanov a podporujú názov Potočná ul.
Ďalší bod programu aprílového zasadania MsZ súvisí s realizáciou projektu s názvom Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad.
Poslanci sa budú zaoberať aj návrhom VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poprad a návrhom VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Navrhnuté sú úpravy ceny za parkovanie, za ročné parkovacie karty a čas parkovania, ktoré sa nezvyšovali od roku 2009.
Nasledovať bude návrh Zmeny a doplnku ÚPN mesta Poprad 2018, návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom budú zakomponované aj nové sadzby dane za umiestnenie skládky, predajného zariadenia a zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb. Poslanci prerokujú aj návrh VZN - trhového poriadku príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ na Uherovej ul. - pred Arénou Poprad, návrh na budúce prevzatie prvkov detského ihriska v rámci stavby Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná na Juhu III do majetku mesta. Do programu MsZ je zaradený i návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt WIFI pre Teba, návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019, návrh na vecnú náplň rozpočtu mesta v programe sociálna pomoc - podprogramoch dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby. MsZ prerokuje aj návrh na schválenie obstarania dlhodobého hmotného majetku príspevkovou organizáciou Správa mestských komunikácií Poprad formou operatívneho leasingu - komunálneho vozidla na letnú a zimnú údržbu komunikácií s výmennými nadstavbami a osobné motorové vozidlo. Pred interpeláciami poslancov bude ešte správa o výsledkoch kontrol.
Zasadanie MsZ je verejné. Ďalšie podrobnosti a materiály na MsZ sú uverejnené na www.poprad.sk/mestske zastupiteľstvo.